นารี เจริญผลพิริยะ: แด่หัวใจทุกดวง

สื่อในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ เรื่องเล่าและภาพลายเส้น เรื่อง แด่หัวใจทุกดวง คนต้นเรื่อง นารี เจริญผลพิริยะ ผู้ใช้หัวใจ ความห่วงใย กับความรู้เรื่องสันติภาพ สันติวิธี และการเป็นนักจัดกระบวนการ ลงไปทำงาน “เยียวยา” ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ผู้หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่เหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ จนถึงปัจจุบัน คนเล่าเรื่อง น.ส.เมธิรา อินทร์สวาท โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”

สิงหาคม 2557-มกราคม 2558 โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ร่วมกับ สถาบันปวงผญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 ,