บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 8

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยเริ่มมีคำถามว่า คนรุ่นใหม่ปฏิเสธความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายเรื่อง”จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ใครว่า (ไม่) จำเป็น” เพื่อชวนคุยให้ลงลึกโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอรรถพล ประภาสโนบล ผู้ประสานงานกลุ่มพลเรียน คุณวิศรุต นุชพงษ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ Saturday School คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ กระบวนกรอิสระเรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านในของมนุษย์ในมิติต่างๆ และคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนนักแปลกรรมการด้านพัฒนาความรู้บริษัทป่าสาละ โดยมี ดร.อดิศร จันทรสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

Download PDF  , , , , , ,