โครงการก่อการครู

โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งโครงการเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมีหัวใจสำคัญที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการศึกษา จากการทำงานของโครงการฯ พบว่าการสร้างเครือข่ายของผู้นำร่วมที่มีอุดมการณ์และมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ทำให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

โครงการฯ จึงต้องการจะสร้างพื้นที่ทดลองในการสร้างสรรค์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ และหลากหลาย และสร้างการเชื่อมโยงเข้ากับการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง โดยเริ่มต้นที่เครือข่ายของผู้นำที่ทำงานด้านการเรียนรู้หรือการศึกษาในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว โดยจัดขึ้นในรูปแบบของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีเวทีของผู้นำในการพัฒนาศักยภาพและสะท้อนมุมมอง เพื่อให้นักวิจัยถอดบทเรียนการเรียนรู้ในสามด้านคือ การออกแบบกระบวนการ หลักสูตร บันทึกการเรียนรู้และสะท้อนการนำไปใช้ และการสังเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อขยายผลผ่านสื่อ