ปฐมนิเทศ: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อว่า การเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง จะต้องเผชิญกับขอบทั้งในตัวเองบริบทสถานการณ์และต้องตัดสินใจจากสิ่งที่รู้ในอดีตกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้าจึงควรมาเรียนรู้เพื่อสำรวจภาวะด้านในของตัวเองโดยเชิญวิทยากรจากอินเดียคือ คุณ Vikram Bhatt และคณะทำงานจาก Leadership that Works ประเทศอินเดียมาจัดอบรมเรื่อง Edge walking Leadership หรือการทำงานกับขอบของตัวเอง

สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence) โมดูลที่ 1 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ (Edge Walking Leadership) ในวันอาทิตย์ที่ 21- วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ

Download PDF  ,