ก่อการครู : บ่มเพาะผู้นำทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง มินิ ม.เถื่อน

วัน เวลา สถานที่

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน  โดยครูซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดการศึกษา แต่จากการสำรวจแนวทางการพัฒนาครูและผู้นำทางการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าหลักสูตรพัฒนาครูส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ทักษะและความรู้ที่แยกส่วน โดยละเลยการทำงานในมิติด้านความสัมพันธ์ การเติบโตภายใน การรู้จักตนเอง การบ่มเพาะวิธีคิดและมุมมองที่เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งขาดมุมมองที่เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ในระบบนิเวศการเรียนรู้  และในอนาคตความต้องการทางการศึกษาจะเปลี่ยนไป วงการการผลิตครูและการพัฒนาครูจะถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง กลุ่มก่อการครูซึ่งประกอบด้วยนักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ครู อาจารย์ กระบวนกร ผู้ประกอบการทางสังคมจากหลากหลายสาขาและองค์กร เช่น มะขามป้อม เถื่อนเกม ฯลฯ ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมสร้างแนวทางการพัฒนาครูในมิติใหม่อย่างเป็นองค์รวม  ในมิติต่างๆ 4 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ภาวะผู้นำและการนำตนเอง  2) การมีกรอบความคิดแบบเติบโต ความสามารถในการรื้อถอนการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ใหม่  3) ความเชี่ยวชาญในความรู้และทักษะที่ลงลึก 4) จิตสำนึกทางสังคมและการมีส่วนร่วมทางสังคม

 

 

 , , , ,