DREAM TEAM: ระบบในฝัน พร้อมรับทุกสถานการณ์ 

ต่อเนื่องจากเครื่องมือ Man Hour และ Effective Time Management ที่ชวนแต่ละคนมาคำนวณเวลาในการทำงาน และบริหารจัดสรรเวลาให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องมือชุดสุดท้ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Preparing Team for Transition) คือ การออกแบบระบบทีมในฝัน ให้พร้อมรับทุกสถานการณ์การทำงาน (Dram Team)

เครื่องมือออกแบบระบบทีมในฝันนี้ จะช่วยเสริมการออกแบบทีมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน มองเป้าหมาย และมีทิศทางการทำงานเป็นแบบเดียวกัน โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ คือการตอบโจทย์กลยุทธการทำงานของทีม

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Preparing Team for Transition) 1 – 3 มีนาคม 2561