เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

“คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก” วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

Download PDF