ผลงานจากโครงการ: การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ พ.ศ. 2557

ผลงานจากโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ร่วมกับ สถาบันปวงผญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 ,