ถอดแง่มุมการเรียนรู้จากกิจกรรมของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ปี 2559-2560

“พื้นที่การเรียนรู้ร่วม”

เป็นการถอดแง่มุมการเรียนรู้จากเวทีเสริมศักยภาพการนําแบบกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้นําทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ ที่จัดโดยโครงการผู้นําแห่งอนาคตฯตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นแนวคิด องค์ความรู้ และประสบการณ์ จากการแบ่งปันของกระบวนกรและผู้นําที่เข้าร่วมโดยเป็นประเด็นที่มีความหมายสําคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในสู่การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ชุมชน และสังคมเพื่อมองเห็นคุณค่าภาวะการนําแบบใหม่ หรือภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่อย่างเข้าใจและเกิดปฏิบัติการของการขับเคลื่อนสังคมร่วมกันได้อย่างแท้จริงบนเส้นทางแห่งการเติบโตทั้งในตนเองและมิติของจิตวิญญาณควบคู่กัน

Download PDF