สรุปเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (CLX) ฉบับเต็ม

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี กล่าวถึงที่มาของเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ และโครงการผู้นำแห่งอนาคตโดยเริ่มกล่าวถึงข้อค้นพบเรื่องการฟื้นฟูประเทศว่า ไม่ใช่มาจากการขาดแคลนทรัพยากรหรือชุดความคิดในการทำงานแต่ปมใหญ่มาจากการติดกับวาทกรรม “ผู้นำ” แบบอัศวินขี่ม้าขาวในขณะที่คำว่า“ภาวะการนำ” ซึ่งเป็นมากกว่าผู้นำและอาจสอดคล้องต่อการนำพาประเทศไปข้างหน้าในสมัยปัจจุบันได้ดีกว่าเก่า จึงเป็นที่มาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่มีภารกิจสามเรื่องหลัก คือ

  • การทำองค์ความรู้เรื่องภาวะการนำให้เป็นที่ประจักษ์ โดยรวบรวมทบทวนวรรณกรรมต่างๆ และลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติการจริง
  • สื่อสารกับสังคมเพื่อช่วยกันสร้างจินตนาการใหม่ต่อกระบวนการพัฒนา
  • สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใคร่ครวญโจทย์ต่างๆ ในอดีต และมองไปในอนาคตข้างหน้า

สรุปเวทรวมเรยนรผนากระบวนทศนใหมครงท1วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2557ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม

Download PDF  , ,