เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL4) ฉบับเต็ม

เวทีการเรียนรู้ CL4 เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการจัดเวที CL ครั้งที่ 1, 2 และ CLX ซึ่งผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รู้สึกได้รับประโยชน์อย่างมาก จึงมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดเวทีในลักษณะดังกล่าวอีก โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงจัดเวทีการเรียนรู้ CL3 และ 4 เพิ่มเติม โดยให้สมาชิกที่เข้าร่วม CL สามครั้งแรกเป็นผู้เสนอรายชื่อสมาชิกในเครือข่ายของตนเองที่ต้องการเข้าร่วมมาให้โครงการพิจารณาและเลือกผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คนจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน กระบวนกรมาเข้าร่วมเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และคุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ เป็นกระบวนกร

สรุปเวทการเรยนรCL4โครงการผนาแหงอนาคตวันที่ 2-25 พฤษภาคม2558 ณ โรงแรมโรสการ์เดน ริเวอร์ไซด์ สวนสามพรานจ.นครปฐม

Download PDF  ,