เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL3) ฉบับเต็ม

โครงการเวทีการเรียนรู้ CL3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไม่ใช่การอบรม แต่เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนทำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน กระบวนกร โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และคุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ เป็นกระบวนกร

Download PDF  ,