เวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำร่วมระดับภูมิภาค (CL) ปีที่ 2 โซน 1 ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง)

วรรณา จารุสมบูรณ์
นนท์ พลสามารถ
ธัญลักษณ์ อัมพวัน
อัจฉราพร จงสมชัย
ธนพร บึงมุม
ศักดิ์ชัย ไชยเนตร
ฐิติกา นิลเลิศ
ธรรมรัฐ มูลสาร
ธนกฤษ สุตโต
สุกัญญา อัตถาชน
สุชาดา พิมพ์ศรี
วนาพร วัฒนกูล
สุวดี เอื้ออรัญโชติ
อังคณา คลังทอง
สุวิริยา สุวรรณโคตร
พิศมัย มะลิลา
อรสา กงตาล
นุชนารถ บุญคง
ชาฟิว มาเยอะ
สุวรีย์ กิจพัฒนอนันต์
วุฒิไกร ผาทอง
อนุวัฒน์ ใจตาบุตร
สุวิชาญ พชรศุภสัณห์
พิชญานันท์ คู่วัจนกุล
พิชัย เอื้อมธุรพจน์
เนาวรัตน์ คู่วัจนกุล
บุญยพร มกรานุรักษ์
ฐิติมน คงประสานกาล
พัชรินทร์ ทีรชาท์
กัญญาวีร์ อ่อนสลุง
จิตติ อนันสลุง
ทัศนีย์ สุขสลุง
ประทีป อ่อนสลุง
พยอม อ่อนสลุง
ยอดข้าว ชวดสลุง
รัตติกาล ตั้งสลุง
ศศิวิมล สีทับทิม
อารีรัตน์ มั่นสลุง
อุทัย อ่อนสลุง