เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL2) ฉบับเต็ม

ภาวะผู้นำแห่งอนาคตเป็นกระบวนค้นหาตัวเองเพื่อเชื่อมโยงกับคนอื่นให้เป็น Collective Leadership เป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อมพลังจากภายในสู่พลังภายนอก เน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวเรากับคนอื่น ทั้งชีวิตและการงานอันเป็นพลังหยินหยางที่งอกงามซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความเป็นองค์รวม ทั้งนี้ ภาวะผู้น าจะต้อง Defining moment โดยการตั้งคำถามต่อชีวิตของตนเองว่า “เกิดมาเพื่ออะไร” “ทำไปทำไม” เมื่อเส้นทางชีวิตแต่ละจุด มีช่วงเวลาที่สำคัญ อาจป็นจุดปลี่ยน จุดหักมุม สภาวะภายในของเราจะบอกเองและช่วงเวลานั้นเอง ที่เรียกว่า คือ Making choice และ Making decision การเลือกและตัดสินใจอยู่บนสภาวะใด

Download PDF