Collective Leadership for a Resilient Society: ผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้าง­สรรค์สังคม

เครือข่ายผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้าง­สรรค์สังคม (Collective Leadership for a Resilient Society) โครงการฯ ได้พัฒนาเครือข่ายผู้นำร่วมหรือผู้นำกระบว­นทัศน์ใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนและสังคมภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตประ­เทศในอนาคต และการฟื้นฟูสังคมและประเทศ ผ่านเวทีการเรียนรู้ร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งเวทีเหล่านี้ไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อการใคร่ครวญสะท้อนย้อนคิดร่วมกัน รวมทั้งเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ มิติทางจิตวิญญาณและปัญญาภายใน เห็นภาวะการนำจากภายในของแต่ละคน เห็นคุณค่าของงานที่แต่ละองค์กรได้ดำเนินม­า เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันในเชิงเครือข่าย-ภาวะผู้นำร่วม และหาทางที่จะสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอ­นาคต