ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วม จากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์/ปัณฑิตา จันทร์อร่าม
บรรณาธิการวิชาการ กานน คุมพ์ประพันธ์
บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม/ผลิต บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 220 บาท 312 หน้า ราคาพิเศษ 200 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

หนังสือใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำร่วม” อันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของโครงการผู้นำแห่งอนาคตในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการทำงานของผู้นำในพื้นที่จริง ผ่านการศึกษา ถอดบทเรียน และสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการทำงานและสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นกัลยาณมิตร เพื่อนร่วมคุย ร่วมคิด ร่วมศึกษากับผู้นำในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย มูลนิธิบ้านครูน้ำ จังหวัดเชียงราย ซึ่งทำงานช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางสูงในพื้นที่ชายแดน (เขตรอยต่อระหว่างประเทศพม่ากับประเทศลาว), เครือข่ายแกนนำสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี ที่ใช้งานด้านวัฒนธรรมมาสร้างความเข้มแข็งและความเป็นพลเมืองแก่คนในพื้นที่ และทราเวลล์ กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งพยายามสร้างเมืองมีชีวิตโดยเริ่มต้นทำงานกับชุมชนย่านเมืองเก่าเขตพระนครในกรุงเทพฯ

Download PDF  ,