โครงการก่อการครู

การเปลี่ยนแปลงมีหัวใจสำคัญที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการศึกษา จากการทำงานของ พบว่าการสร้างเครือข่ายของผู้นำร่วมที่มีอุดมการณ์และมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1 5 6 7