ทุกคนอยากอยู่กับธรรมชาติ แต่สิ่งที่หลายคนละเลยมากที่สุดคือ “ธรรมชาติภายในตัวเอง”

ทุกคนอยากอยู่กับธรรมชาติ แต่สิ่งที่หลายคนละเลยมากที่สุดคือธรรมชาติภายในตัวเอง จากบทสัมภาษณ์ ครูมิ้นท์ – ธนาพร ตระกูลดิษฐ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 จังหวัดสงขลา

จิตวิทยาเชิงบวก สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จิตวิทยาเชิงบวก สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา จะดีไหมถ้าครูมีเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น ออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ รวมไปถึงการสร้างและขยายพื้นที่การทำงานร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเรียน x inskru: การรวมตัวเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่

เมื่อครูในระบบการศึกษาจับมือกับคนทำงานเพื่อการศึกษานอกระบบ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ เติมพลัง เสริมไฟ ทั้งในพื้นที่ Offline และบนพื้นที่ Online พลังคนรุ่นใหม่ของพวกเขาจะทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ฉันจะมีส่วนในการพัฒนาสังคมได้อย่างไรบ้าง”

บันทึกเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2

โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ สรุปบันทึกเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ครูปล่อยแสง”

บันทึกเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 1

หลังจากโครงการก่อการครูจัดกระบวนการเรียนรู้โมดูลแรก มิติความเป็นมนุษย์ของครู และโมดูลสอง ตลาดวิชาเครื่องมือและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับครู เพื่อนำกลับไปเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของตนแล้ว โมดูลสามคือการมารับฟังผลการเติบโต เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงของห้องเรียนในตัวครูและนักเรียน

ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้: รับสมัครก่อการครูรุ่น 2

การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับฐานราก สังคมไทยจึงฝากความหวังของประเทศไว้กับวงการนี้ แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา แต่กระนั้นการปรับตัวก็ยังเดินหน้าได้เร็วไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

หยิก ดำ ตุ๊ด โง่ บ้า: การรังแก หยุดได้ที่ตัวคุณ

แก่นหลักสำคัญของการลดการรังแก (Bullying) คือ การเคารพในผู้อื่น และตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาที่จะรังแกก็ตาม

โครงการก่อการครู

การเปลี่ยนแปลงมีหัวใจสำคัญที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการศึกษา จากการทำงานของ พบว่าการสร้างเครือข่ายของผู้นำร่วมที่มีอุดมการณ์และมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

1 8 9 10