ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม : An Inspiring Meeting

การใช้ความคิดเชิงระบบมาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ จะช่วยให้เรามองเห็นรากเหง้าของปรากฏการณ์เหล่านั้น และสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุด ไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งอาจทำให้ปัญหาเหล่านั้นกลับมาอีกในเร็ววัน

เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

หากพวกเขาได้สัมผัสกระบวนการสร้างเสริมภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงมิติการเติบโตภายในจิตใจ และบ่มเพาะวิถีแห่งสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการมีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เปิดรับความเห็นต่าง และยกระดับการฟังอย่างลึกซึ้ง

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

 การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

Dialogue: สื่อสารและรับฟังอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตทางภาวะผู้นำ

เราไม่อาจสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ได้ หากในความสัมพันธ์นั้น ๆ เรายังไม่สามารถเปิดใจรับรู้ เชื่อมโยงกันได้อย่างเท่าเทียม การสื่อสารและรับฟังอย่างมีคุณภาพ สุนทรียสนทนา ตามหลักการของเดวิด โบห์ม

เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

บ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ หนึ่งในภารกิจหลักของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คือ การพัฒนาสภาวะการเป็น ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ที่มีจิตวิญญาณและมีหัวใจของความเป็นมนุษย์

ผู้นำ 4 ทิศ : รู้จักตัวเอง เข้าใจคนอื่น

การเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในมุมบุคลิกนิสัยของแต่ละคน และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง มุ่งให้รู้จักและเข้าใจตัวตนของตัวเอง และเปิดใจรับและเข้าใจความคิดและพฤติกรรมคนรอบข้างได้ดีขึ้น

Leadership for Transcendence : ภาวะการทำเพื่อการข้ามพ้น

ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ

1 5 6 7