ผู้นำ 4 ทิศ : รู้จักตัวเอง เข้าใจคนอื่น

การเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในมุมบุคลิกนิสัยของแต่ละคน และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง มุ่งให้รู้จักและเข้าใจตัวตนของตัวเอง และเปิดใจรับและเข้าใจความคิดและพฤติกรรมคนรอบข้างได้ดีขึ้น

Leadership for Transcendence : ภาวะการทำเพื่อการข้ามพ้น

ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ

1 3 4 5