Leadership for Transcendence : ภาวะการทำเพื่อการข้ามพ้น

ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ

1 3 4 5