Dialogue: สื่อสารและรับฟังอย่างมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตทางภาวะผู้นำ

เราไม่อาจสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ได้ หากในความสัมพันธ์นั้น ๆ เรายังไม่สามารถเปิดใจรับรู้ เชื่อมโยงกันได้อย่างเท่าเทียม การสื่อสารและรับฟังอย่างมีคุณภาพ สุนทรียสนทนา ตามหลักการของเดวิด โบห์ม

เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

บ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ หนึ่งในภารกิจหลักของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คือ การพัฒนาสภาวะการเป็น ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ที่มีจิตวิญญาณและมีหัวใจของความเป็นมนุษย์

News1

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น Leadership for Transcendence โมดูลที่ 1 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ Edge Walking Leadership  วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี  กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์  >>>>> http://gg.gg/EdgeWalkingLeadership สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ โทรศัพท์ 089-2389201, 02-4415222 โทรสาร 02-4415223 โทร.  อีเมล thurian.ch@gmail.com ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการเข้าถึงแรงบันดาลใจและแหล่งปัญญาภายใน โดยให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะ การทำงานกับขอบของตนเอง การฟังอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจิตสำนึกและเป้าประสงค์ของชีวิต การบ่มเพาะญาณทัศนะ (intuition) เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ และเข้าถึงขุมพลังของความเป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง  โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 โมดูลการเรียนรู้ได้แก่ 1.ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ (Edge Walking Leadership) 2.ปัญญาญาณทัศนะ […]

1 2 3 4