ครูปล่อยแสง Ep.11 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 1)

สำหรับ Ep. นี้ เป็นการพาคุณครูทั้ง 12 คน เดินตลาดเพื่อเรียนรู้ Authentic Learning Design หรือการออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงและลงพื้นที่หาโจทย์ทำ ALD

ครูปล่อยแสง Ep.10 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 2)

Ep. 10 มาเรียนรู้กันต่อใน Module 3 Grow Model โมเดลการโค้ชเพื่อการเติบโต และ Coaching Tools: เครื่องมือและทักษะพื้นฐานการโค้ชแบบต่าง ๆ และ Module 4 การให้เสียงสะท้อนแบบเสริมพลังและประสิทธิผล การหลอมรวมการเรียนรู้

ครูปล่อยแสง Ep.9 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 1)

Ep.นี้ เหล่าคุณครูเรียนรู้ทักษะการโค้ช ใน Module 1 การสร้างความไว้วางใจ โค้ชคืออะไร หลักการพื้นฐานของการโค้ช (Coaching) จากนั้นจึงเรียนต่อใน Module 2 ทักษะการฟังและการตั้งคำถามทรงพลัง ผ่านการทดลองให้ผู้เข้าร่วมลองตั้งคำถามและฝึกทักษะ Deep Listening

ครูปล่อยแสง Ep.8 | การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้

รายการครูปล่อยแสง Ep.8 พาเหล่าคุณครูจะมาเรียนรู้หลักการและประเภทของเกม ทดลองเล่นเกม และร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนความรู้สึกจากการเล่นเกม จากนั้นจะฝึกปฏิบัติการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านการให้ทดลองตั้งโครงการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้และเรียนรู้การออกแบบกระบวนการเพื่อถอดบทเรียน

ครูปล่อยแสง Ep.7 | คิด เห็น เป็นภาพ Visual Thinking

รายการครูปล่อยแสง Ep.7 เหล่าคุณครูเริ่ม Introduction to Visual หรือการเข้าใจความหมาย ขอบเขตของทักษะคิดเห็นเป็นภาพ และทำกิจกรรม Visual Vocabulary การใช้ภาพแทนความหมาย 4 รูปแบบ Visual Note: Taking Note, Telling Lab and Visual Capture ผ่านการให้ทดลองวาดภาพตามโจทย์ที่ได้รับ

ครูปล่อยแสง Ep.6 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 2)

รายการครูปล่อยแสง Ep. 6 นี้ชวนมาเรียนรู้กันต่อในเรื่อง ปัญญาสามฐาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และทดลองออกแบบกิจกรรมการเรียนเรียนการสอน ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้

ครูปล่อยแสง Ep.5 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 1)

รายการครูปล่อยแสง Ep.5 เมื่อคุณครูมาทดลองเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยการออกแบบการประยุกต์ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านการทดลองกิจกรรมการใช้ละครสั้นช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ครูปล่อยแสง Ep.4 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 2)

รายการครูปล่อยแสง EP.4 ตามมาดูกันต่อกับการกล้าที่จะไม่สอน จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ร่วมเรียนรู้กันในหัวข้อ ห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องการใช้อำนาจในห้องเรียนของตนเองและการสอนวัฒนธรรมแห่งความกลัว ผ่านกิจกรรมนิ้วแห่งอำนาจให้คนหนึ่งมีอำนาจ และอีกคนต้องเคลื่อนที่ตามนิ้วของอีกคนหนึ่ง และร่วมสะท้อนถึงความย้อนแย้งในการเรียนการสอน

ครูปล่อยแสง Ep.3 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 1)

ครูปล่อยแสง EP. 3 ชวนคุณครูลองกล้าที่จะไม่สอน จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องการใช้อำนาจในห้องเรียนของตนเอง

1 2 3 4 20