ผู้นำระนาดทุ้ม: บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายในจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 240 ราคาพิเศษ 220 สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรอ่อนโยนและนุ่มนวลเท่าน้ำ แต่ไม่มีอะไรชนะสิ่งแข็งแกร่งได้ดีเท่าน้ำ อ่อนโยนย่อมชนะพละกำลัง นุ่มนวลย่อมชนะแข็งกระด้าง คนส่วนมากรู้ความข้อนี้ แต่น้อยคนปฏิบัติตามข้อนี้ อ่อนโยนและเข้มแข็ง ในบทที่ ๗๘ มีการเปรียบผู้นำที่แท้กับน้ำ (หน้า๕๕) หนังสือ ผู้นำที่แท้มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

ระบบการสร้างผู้นำ สำหรับประเทศไทยยุคใหม่

ประเทศไทยเป็นสังคมอำนาจนิยมมาแต่โบราณ ในสังคมชนิดนี้ คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอำนาจทางการเมือง และเป็นผู้ซึ่งไม่ต้องการให้คนส่วนใหญ่เข้ามารู้เห็นเกี่ยวข้อง ปกครองตนเอง ปกครองกันเอง ทำให้เกิดสังคมแนวดิ่ง (Vertical Society) ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจข้างบนกับผู้ไม่มีอำนาจข้างล่าง สังคมชนิดนี้เป็นสังคมมืด ในความมืดมีความไม่ถูกต้องต่างๆ ซ่อนตัวอยู่ได้มาก เป็นอุปสรรคของความเจริญ สะสมปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงจนวิกฤต

ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย

หนังสือ ภาวะผู้นำ…ความสำคัญต่ออนาคตไทย เล่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ผู้นำที่น่าเคารพมากที่สุดท่านหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 6 รอบ ท่านเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตามทำตามมากมาย สิ่งที่ท่านได้ให้แบบอย่างเอาไว้ ได้ให้แรงบันดาลใจในการทำงานแก่ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีขึ้น

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม: สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง

สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง โดยเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม ประสบการณ์จากการเดินทางสู่ชุมชนโคกสลุง จ.ลพบุรี จากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ โครงการผู้นำแห่งอนาคต

การพบกันของผู้ใหญ่ Gen-X และ เด็ก Gen-Y

Coaching Thailand หรือที่ในวงการโค้ชมืออาชีพเรียกว่า “โค้ชภัทร์” กับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างผู้ใหญ่ใจดีให้เป็นโค้ช” ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท 24 เสาร์อาทิตย์นี้จึงจัดเป็นอีกวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผมเกิดกระบวนเรียนรู้ในชีวิตโดยเฉพาะการเรียนรู้ภายในเพื่อรู้จักตนเองพี่ภัทร์จัดสัมมนาครั้งนี้ให้กับผู้บริหารในบริษัทชั้นน าหลายท่านเพื่อให้ทุกท่านสามารถกลับไปเป็นโค้ชให้กับพนักงานในบริษัทของตัวเองได้ให้ “ผู้ใหญ่ Gen X ขยับเข้าใกล้ เด็ก Gen Y”

รายงานประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม Process Work : Gender and Sexuality

ความซับซ้อนของประเด็นทางเพศนั้นไม่ใช่เรื่องว่าเราเป็นคนอย่างไร แต่เป็นการที่เรามองตัวเองอย่างไรบางทีเรารับเอากรอบความเชื่อ หรือการเหยียดเพศเข้าสู่ข้างใน (internalize) จนทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นกรอบที่กรองการรับรู้ของเราตามทฤษฎีประสาทวิทยาพบว่าถ้าเรามีพฤติกรรมหรือความเชื่อรูปแบบเดิมๆอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เรา internalize คติความเชื่อเหล่านี้จนกลายเป็นความเคยชิน (habit) ของเรา

Process work: รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม ภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ

Process work คือวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือเพื่อที่จะค้นหา สืบหาบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง การสังเกตุลงไปที่อารมณ์ความรู้สึก เสียงเรียก ความต้องการภายใน หรือที่เรียกว่าสัญญาณ ภาวการณ์ต่างๆ จากข้างในที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการนำหรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะ

1 15 16 17 18