Process work: รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม ภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ

Process work คือวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือเพื่อที่จะค้นหา สืบหาบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง การสังเกตุลงไปที่อารมณ์ความรู้สึก เสียงเรียก ความต้องการภายใน หรือที่เรียกว่าสัญญาณ ภาวการณ์ต่างๆ จากข้างในที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการนำหรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะ

ครูข้างถนน: ความดี ความจริง ความงาม

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 57 พวกเราทีมเด็กๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ อีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสลงไปร่วมเรียนรู้กับครูจิ๋ว คนที่ยอมนำคำว่า “ข้างถนน” มาต่อท้ายสิ่งที่ตัวเองทำ คนที่เรียกตัวเองว่า “ครูข้างถนน” ในช่วงเช้าพวกเราไปกันที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเพื่อร่วมพูดคุย ค้นหาความเป็นตัวตนของครูจิ๋วผู้ที่ยึดอาชีพครูข้างถนนซึ่งทำงานกับเด็กเร่ร่อนและลูกกรรมกรก่อสร้างมากว่า 30 ปี ชีวิตของครูจิ๋วจะถูกสะท้อนผ่านหนังสั้นในบริบทของ “ความดี ความจริง และ ความงาม”

1 13 14 15