กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย โดย คณะกรรมการนิเวศเอเชีย บรรณาธิการ ประชา หุตานุวัตร กองบรรณาธิการ ช่อฟ้า เจตนาวีระบุตร พรพิมล สันทัดอนุวัติ พัชรี ชนมนัส

นำทางข้างใน: ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต

ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ การเปลี่ยนแปลงแม้ในระดับปัจเจกก็มีพลังมากพอจะสร้างคุณูปการต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ ประสบการณ์จริงของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมสิบสองท่าน ถ่ายทอดผ่านการสนทนาและสะท้อนย้อนมองเส้นทางชีวิตตนเอง ที่ได้ถูกหล่อหลอมผ่านประสบการณ์หลากหลาย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโต

นำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

เมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา แล้วมองลงมาที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลกๆ 15 ต้น แต่ใคร่ครวญด้วย “ตาใน” จนเห็น “ป่าแห่งมนุษย์” เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ (event) แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures) ของคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ได้เปล่งประกาศออกมาเป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง เป็นแรงบันดาลใจ ที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากกำแพงที่แต่ละคนดำรงอยู่

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการชุมชนนิเวศเอเซีย มูลนิธิชุมชนไท กลุ่มเพื่อร่วมงานและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ในโครงการเครือข่ายภาวะการนำภาคประชาชน ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย

กรองจากหยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และน้ำตา ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานกับคนจน พันธกิจสร้างสรรค์ผู้นำประชาธิปไตย จากรากฐานของสังคมไทย โดย คณะกรรมการนิเวศเอเชีย

นำร่วม ร่วมนำ: ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1

รวมการสนทนาว่าด้วยความหมายของการนำร่วม-ร่วมนำ จากชีวิต ประสบการณ์และการทำงานของ 15 บุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขา “บุคคลและผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การทำความรู้จัก ด้วยรูปลักษณ์การนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ การใช้ภาพที่สวยงามดึงดูด การบอกถึงความรู้สึกต่างๆ บวกกับคุณค่าของเนื้อหาในแนวคิดและผลงานของแต่ละท่านผลงานในแต่ละส่วนของสังคม ทำให้เราได้ขยายเส้นขอบฟ้าการรับรู้ของเราออกไปจนสุดประมาณ

วิศิษฐ์ วังวิญญู: เบ้าหลอมผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการได้รับเชิญให้ไปนำเสนอความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างเบ้าหลอมผู้นำรุ่นใหม่ ในเวทีผู้นำแห่งอนาคต ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

1 2 3 4 5