พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้

พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้ : เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานชุมชนร่วมกันของคนในจังหวัดพังงามากว่า 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นถึงการล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางการทำงานของชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านไม่ทำพลาดซ้ำ พังงาแห่งความสุข ไม่ใช่ตัวอย่างความสำเร็จ แต่คือตัวอย่างการเริ่มต้นนับหนึ่ง เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวน ทั้งส่วนชุมชน ประชาสังคม หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในบริบทอื่น ๆ เพื่อนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป 

นารี เจริญผลพิริยะ: แด่หัวใจทุกดวง

สื่อในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ เรื่องเล่าและภาพลายเส้น เรื่อง แด่หัวใจทุกดวง คนต้นเรื่อง นารี เจริญผลพิริยะ ผู้ใช้หัวใจ ความห่วงใย กับความรู้เรื่องสันติภาพ สันติวิธี และการเป็นนักจัดกระบวนการ ลงไปทำงาน “เยียวยา” ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ผู้หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่เหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ จนถึงปัจจุบัน คนเล่าเรื่อง น.ส.เมธิรา อินทร์สวาท โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วม จากผู้ขับเคลื่อนสังคม

หนังสือใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วมจากผู้ขับเคลื่อนสังคม เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ผ่านภาวะการนำร่วม” อันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของโครงการผู้นำแห่งอนาคตในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการทำงานของผู้นำในพื้นที่จริง

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์ บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ พิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณ แบบปก อัครา เมธาสุข รูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท 399 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่ เขียนโดย ธนัญธร เปรมใจชื่น ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์ บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา ได้ทำการพัฒนาและเผยแผ่องค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานได้รวบรวม สะสม ผสมผสาน และกลั่นองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในแง่ของคลังความรู้ และในแง่ของการถอดบทเรียนการทำงาน ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ หมวดที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ รายงาน “ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต”

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก เขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์ ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้นำ ด้วยหลากหลายแนวคิดจากปรัชญาตะวันออก ปรับใช้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จากคำสอนของพระพุทธเจ้า สู่ จวงจื่อ จงจื่อ และ หานเฟยจื่อ

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา ผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณ ออกแบบปก อัครา เมธาสุข รูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด พิมพ์ครั้งที่สอง : เมษายน 2559 จำนวน 2,000 เล่ม จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต

1 2 3 4 5