มหาลัยเถื่อนพบคนเมือง #Public Forum 5

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 5 มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ ใครว่า (ไม่) จำเป็น

เวทีสื่อสารสาธารณะ #Public Forum ครั้งที่ ๘ เสวนาผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ : ใครว่า (ไม่)จำเป็น วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๓-๔๑๔ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพมหานคร จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บันทึกเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน: Annual Symposium and Reflection

ชมบันทึกงานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน Annual Symposium and Reflection วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ ปาฐกถาเปิดงาน โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน: ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก

การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก”

1 3 4 5