ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม: เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

การนำเสนอผลการศึกษาของคณะวิจัยโครงการผู้นำแห่งอนาคตเกี่ยวกับภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออกจาก 4 สำนัก คือ ขงจื่อ เหล่าจื่อ จวงจื่อ ฝ่าจยา (นิตินิยม) และพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ผ่านมุมมองของปราชญ์ตะวันออก

ลดอัตราการเกิดในประเทศเนปาล : ด้วยการคิดเชิงระบบ

หลายคนคงเคยประสบกับภาวะเมื่อปัญหาบางอย่างได้รับการแก้ไขแล้ว ผ่านไปไม่นานปัญหาเดิมก็กลับย้อนมาเกิดขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากหลายครั้งการแก้ปัญหา เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ ไม่ได้จัดการกับ ต้นเหตุของปัญหา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราขาดการวิเคราะห์ว่าปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร

หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 3

หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 3 นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้จากภายใน ค้นพบเป้าหมายและภารกิจทางจิตวิญญาณของตนเอง

หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 2

หลักสูตรการอบรมโมดูลที่ 2 นำด้วยญาณทัศนะ (LEADING WITH INTUITIVE INTELLIGENCE) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้จากภายใน บ่มเพาะญาณทัศนะ

Intuition: ญาณทัศนะ ตอนที่ 2

หลังจากทำความเข้าใจกับญาณทัศนะไปบ้างแล้ว หลายคนคงมีคำถามว่าแล้วเราจะเข้าถึงญาณทัศนะได้อย่างไร? เพื่อให้เจอหนทางที่สะท้อนให้เราไปต่อได้ การเปิดรับญาณทัศนะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คืออยู่ในความเงียบ สดับฟัง และ แสดงออก

1 2