ปัญญาร่วม ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำร่วมแห่งอนาคต : ผู้นำร่วมสร้างสุข ( Leadership for Collective Happiness – LCH ) โมดูล 3 ปัญญาร่วม ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ เป็นเวทีพัฒนาศักยภาพที่ต่อเนื่องมาจาก 2 โมดูลแรก คือ ปัญญาโลก ปัญญาชีวิต และ ปัญญาภายใน บ่มเพาะศักยภาพผู้นำ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 มาสู่ประเด็นผู้นำขับเคลื่อนสังคม ว่าด้วยเรื่องเครื่องมือสำหรับนักเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมร้อยสานพลังเครือข่ายให้ขยายผลไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลัก คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงจากในพื้นที่ของตัวเองสู่สังคมโดยรวม

10 ขั้นตอนสร้างเครือข่าย สำหรับคนทำงานภาคสังคม

เราไม่อาจอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ในการทำงาน โดยเฉพาะเมื่องานของเรามีเป้าหมายในการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม เครื่องมือสำหรับนักเปลี่ยนแปลงและกระบวนการทางสังคมที่สำคัญ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่ทรงพลังที่หลากหลายมิติและเชื่อมโยงได้อย่างกว้างไกล

ครูบุกหมู่บ้าน ย้ายห้องเรียนสู่ชุมชน: บ้านหนองโน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

รถพุ่มพวง คือสัญลักษณ์ของการเข้าถึง หลากหลาย เลือกได้ และจ่ายไหว ไม่ต่างกัน รถพุ่มพวงการศึกษาในความหมายของ ‘ครูตู้ ครูตุ๋ม และครูฝน’ คือการเรียนรู้ที่ง่าย เข้าถึง จับต้องได้ และผู้เรียนรู้สึกอิสระ “เมื่อเด็กมาโรงเรียนไม่ได้ ก็ยกห้องเรียนไปไว้ในชุมชนเลยแล้วกัน”

เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง “บ้านเราเท่ที่สุด”

เรื่องราวของกลุ่มเยาวชนเมล็กข้าวเปลือกไทยเบิ้ง บ้านโคกสุลง จังหวัดลพบุรี กับการเรียนรู้ในห้องเรียนชุมชน ผ่านปราชญ์และภูมิปัญญาของกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้ง และการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย

วรรณา จารุสมบูรณ์: เชื่อมคน เชื่อมเมืองเพื่อขอนแก่นที่ดีกว่านี้

เรื่องราวของ ‘ขอนแก่นนิวสปิริต’ กลุ่มคนที่อยากเชื่อมคนและเชื่อมเมือง เพื่อพัฒนาขอนแก่นให้ดีกว่านี้ ทั้งจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และประชาชน

พังงาแห่งความสุข: ความสุขร่วมสร้างของคนพังงา

กว่า 10 ปี ที่คนกลุ่มต่างๆ ในพังงาร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน วันนี้ความสุขเริ่มผลิดอก รอยยิ้มเริ่มออกผล พื้นที่ของการต่อสู้กลายเป็นชุมชนนำร่องที่ลุกขึ้นมาจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และเกิดการจับมือก่อตั้งสถาบันเรียนรู้การพัฒนาพังงาแห่งความสุข รายทางของพังงาแห่งความสุขเดินทางมาอย่างไร เบื้องหลังความคิดคืออะไรบ้าง และการไปพลิกชุมชนท่องเที่ยวให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปพร้อมกันนั้น สังคมวงกว้างจะได้อะไร

โคกสลุง รักษาอดีตด้วยอนาคต

โคกสลุง เผชิญวิกฤตหลายครั้ง ทั้งจากการวางผังเมืองที่กำหนดให้โคกสลุงเป็นเขตอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่สร้างความกังวลสู่คนในชุมชนชาวไทยเบิ้ง ด้วยเกรงว่าวัฒนธธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อาจสูญหาย หรือกระทั่งถูกลืม อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของชุมชนไปตลอดกาล

คุยกับณัฐวุฒิ กรมภักดี กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน กับเรื่องราวของ บ้านโฮมแสนสุข ศูนย์พักพิงคนไร้บ้านที่ทุกเสียงมีความหมาย บ้านที่ทุกๆ คนออกแบบด้วยกัน ออกกฎร่วมกัน อยู่ด้วยกัน และเป็นเจ้าของร่วมกัน

‘ป้าแฟ้บ’ สายซับของเหล่าเด็กๆ รักษ์เขาชะเมา

คุยกับ บุปผาทิพย์ แช่มนิล หรือ ป้าแฟ็บ ของเด็กกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ตั้งแต่ก้าวเริ่มแรกของการทำงานเด็กและเยาวชนที่ บ้านทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง กระบวนการเรียนรู้บนฐานชุมชน ตลอดจนถอดบทเรียนชีวิตหลังการทำงานอันยาวนานร่วม 26 ปี

1 2 3 16