‘ปฐมบท’ ใต้พรมแห่งความดีงาม : สำรวจและรื้อถอนมายาคติทางการศึกษาในสังคมไทย

ก่อการครูชวนอ่าน ‘ปฐมบท’ ของการสำรวจความดีงามภายใต้มายาคติทางการศึกษาในสังคมไทย ผ่านประเด็นที่น่าสนใจ 5 ประเด็น ได้แก่ ทักษะแห่งศตวรรษที่21 ความเสมอภาคทางการศึกษา ความสำเร็จทางการศึกษา การลงโทษและการจัดการชั้นเรียน และการเรียนรู้เรื่องเพศในสถานศึกษา

ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู

ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู ชวนเหล่าครูปล่อยแสงทั้ง 12 คนเดินทางมายังบทสรุปสุดท้ายของการพัฒนาศักยภาพตนเอง จึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงของตน รวมถึงถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงตัวตนของครูผู้เข้าร่วมการปล่อยแสงในครั้งนี้

ครูปล่อยแสง Ep.14 | เวทมนตร์คาถากับการเรียนรู้เปี่ยมความหมาย (Part 2)

ครูปล่อยแสง Ep.14 | เวทมนตร์คาถากับการเรียนรู้เปี่ยมความหมาย (Part 2) มาเรียนรู้กันต่อกับเหล่าครูปล่อยแสงเพื่อสร้างอัตลักษณ์และคุณค่าภายในของตนเองในฐานะครู

ครูปล่อยแสง Ep.13 | เวทมนตร์คาถากับการเรียนรู้เปี่ยมความหมาย (Part 1)

EP. นี้ชวนเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณผ่านมิติต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ผ่านการรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการสมดุลบรรยากาศในห้องเรียน

ครูปล่อยแสง Ep.12 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 2)

สำหรับ Ep. นี้ เหล่าคุณครูจะมาออกแบบการเรียนรู้ด้วยหัวใจ ผ่านการให้ครูทดลองออกแบบการเรียนรู้จากการลงพื้นที่ตลาดสดรังสิต และฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และตัวอย่างกิจกรรม

ครูปล่อยแสง Ep.11 | “ครู” คือ กระบวนกร (Part 1)

สำหรับ Ep. นี้ เป็นการพาคุณครูทั้ง 12 คน เดินตลาดเพื่อเรียนรู้ Authentic Learning Design หรือการออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงและลงพื้นที่หาโจทย์ทำ ALD

ครูปล่อยแสง Ep.10 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 2)

Ep. 10 มาเรียนรู้กันต่อใน Module 3 Grow Model โมเดลการโค้ชเพื่อการเติบโต และ Coaching Tools: เครื่องมือและทักษะพื้นฐานการโค้ชแบบต่าง ๆ และ Module 4 การให้เสียงสะท้อนแบบเสริมพลังและประสิทธิผล การหลอมรวมการเรียนรู้

ครูปล่อยแสง Ep.9 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 1)

Ep.นี้ เหล่าคุณครูเรียนรู้ทักษะการโค้ช ใน Module 1 การสร้างความไว้วางใจ โค้ชคืออะไร หลักการพื้นฐานของการโค้ช (Coaching) จากนั้นจึงเรียนต่อใน Module 2 ทักษะการฟังและการตั้งคำถามทรงพลัง ผ่านการทดลองให้ผู้เข้าร่วมลองตั้งคำถามและฝึกทักษะ Deep Listening

ครูปล่อยแสง Ep.8 | การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้

รายการครูปล่อยแสง Ep.8 พาเหล่าคุณครูจะมาเรียนรู้หลักการและประเภทของเกม ทดลองเล่นเกม และร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนความรู้สึกจากการเล่นเกม จากนั้นจะฝึกปฏิบัติการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านการให้ทดลองตั้งโครงการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้และเรียนรู้การออกแบบกระบวนการเพื่อถอดบทเรียน

1 2 3 19