สรุปการอบรมโมดูลที่ 1 ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อว่าการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจะต้องเผชิญกับขอบทั้งในตัวเอง บริบทสถานการณ์ และต้องตัดสินใจจากสิ่งที่รู้ในอดีตกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้า จึงควรมาเรียนรู้เพื่อสำรวจภาวะด้านในของตัวเอง

โมเดลพัฒนาการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม

โมเดลพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ ในการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม ด้วยการทำงานร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ โดยอยู่บนฐานการปฏิบัติงานจริงทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ รวมถึงการสร้างจินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ประมวลการเรียนรู้: เวทีบ่มเพาะภาวการณ์นำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

ที่ผ่านมาเมื่อนึกถึงคำว่า ผู้นำ ผู้คนมักจะนึกถึงวีรบุรุษหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม อันเป็นความหวังในการนำพาสังคมไปสู่ความเจริญ เป็นผู้แก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่ ซึ่งเป็นมุมมองแบบกระบวนทัศน์เดิม ที่ผู้นำจะมีบทบาทในการนำเดี่ยวหรือนำแบบวีรบุรุษ

Leading with Soul Purpose: นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ

คุณเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า เราเกิดมาทำไม หรือเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าคุณเคยมีคำถามคล้ายๆ แบบนี้ นั่นอาจเป็นเพราะ Purpose ของคุณกำลังส่งสัญญาณที่อยากให้คุณเปิดรับ เรียนรู้ และเริ่มต้นเดินบนเส้นทาง ภารกิจ ของคุณเอง

DREAM TEAM: ระบบในฝัน พร้อมรับทุกสถานการณ์ 

เครื่องมือออกแบบระบบทีมในฝันนี้ จะช่วยเสริมการออกแบบทีมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน มองเป้าหมาย และมีทิศทางการทำงานเป็นแบบเดียวกัน โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ คือการตอบโจทย์กลยุทธการทำงานของทีม

Effective Time Management: บริหารการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกันเถอะ

Man Hour หรือเครื่องมือสำหรับคำนวณเวลาในการทำงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ ว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ แล้วจำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า

MAN HOUR: เวลาทำงานกับรายได้สัมพันธ์กันหรือไม่

คุณนุ้ย – พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ชวนทุกคนมาลองทำกัน คือ Man Hour หรือการคำนวณเวลาในการทำงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ แล้วจำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า

การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน: Preparing Team for Transition

ลับมาพบกันอีกครั้ง รอบที่ 3 กับเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ต่อเนื่องจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา ที่ชวนคนทำงานเพื่อสังคม มาคิดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้ามาย

1 2 3 4 5 6 12