กิจกรรมประจำเดือน

โครงการผู้นำแห่งอนาคตได้จัดทำ newsletter เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าด้านการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ โดยท่านสามารถรับชมและดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ดังต่อไปนี้

Leading with Intuitive Intelligence: นำด้วยญาณทัศนะ

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง การทำงานกับขอบภายในจิตใจของตนเอง บ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดภายในตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง

การประชุมปฏิบัติ: สานพลังเครือข่ายก่อการครู

คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร เราเริ่มก่อการแล้ว ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

สรุปการอบรมโมดูลที่ 3 ครั้งที่ 1

ารอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดุลที่ 3 หัวข้อ นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นชุดการอบรมต่อเนื่องต่อจากการอบรม หัวข้อภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม และนำด้วยญาณทัศนะ

สรุปการอบรมโมดูลที่ 1 ครั้งที่ 1

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อว่าการเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจะต้องเผชิญกับขอบทั้งในตัวเอง บริบทสถานการณ์ และต้องตัดสินใจจากสิ่งที่รู้ในอดีตกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้า จึงควรมาเรียนรู้เพื่อสำรวจภาวะด้านในของตัวเอง

โมเดลพัฒนาการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม

โมเดลพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ ในการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม ด้วยการทำงานร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ โดยอยู่บนฐานการปฏิบัติงานจริงทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ รวมถึงการสร้างจินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

1 2 3 4 5 11