เมื่อการศึกษาเป็นความทุกข์ ก่อการครูจับมือธนาคารกรุงเทพ เปลี่ยนการศึกษาไทย

เมื่อการศึกษากลายเป็นความทุกข์ร่วมของชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาของ โรงเรียนประชารัฐ และการพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาในโครงการ “ก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” และ โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project)

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี (ลำดับที่สี่จากด้านซ้าย) รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (ลำดับที่สามจากด้านซ้าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ลำดับที่ห้าจากด้านซ้าย) คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ลำดับที่หกจากด้านซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยคุณรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ และคุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และ รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ซึ่งความร่วมมือนี้เกิดจากการเล็งเห็นว่า “ครู” คือคนสำคัญในระบบการศึกษา การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทย ต้องมาจากการที่ครูได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) เริ่มจากเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนของตนเอง เปลี่ยนแปลงนักเรียน และส่งพลังไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนให้กับเพื่อนครูอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ในพื้นที่เดียวกัน และขยายผลไปสู่เพื่อนครูทั่วประเทศ การให้ความสำคัญกับครูเป็นจุดแรก สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

จากที่การศึกษาไทยเคยถูกมองว่าสร้างความทุกข์ จะกลับกลายมาเป็นพื้นที่ในการสร้างกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยก่อการครูมุ่งทำงานกับครูที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000 คนในระยะ 5 ปี

ก่อการครูไม่ใช่แค่โครงการอบรมครูที่เพียงสอนให้ครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ มีลูกเล่นสอนสนุก สอนแล้วนักเรียนเข้าใจง่าย แต่ก่อการครูทำงานขับเคลื่อนการศึกษาให้กับสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับมิติอื่น ๆ ของครูอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การช่วยครูให้ค้นพบและคลี่คลายศักยภาพในตนเอง การเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน การพัฒนาทักษะและเสริมเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยความหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และก่อการครูไม่ใช่การอบรมที่ปล่อยให้ครูเผชิญกับการทำงานในบริบทของตนเองตามลำพัง แต่ยังมีระบบที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลงของครู ผ่านเครือข่ายกัลยาณมิตรที่สนับสนุนครูในทุกเส้นทางการเติบโต

หัวใจของก่อการครูคือ ไม่ละทิ้งความเป็นมนุษย์ของครู เพราะครูไม่ใช่แค่แรงงานที่มีหน้าที่สอนหนังสือ แต่ครูเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ มีชีวิตและจิตใจ มีความฝันและมีความหวัง มีทรัพยากรภายในที่สามารถพัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุด

ก่อการครูเชื่อว่า ถ้าครูได้สัมผัสคุณค่าและความหมายของการเป็นครูของตนเอง ครูจะสามารถค้นพบศักยภาพและขุมพลังในตนเอง จนไปจุดประกายการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

 ,