ครูปล่อยแสง Ep.6 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 2)

รายการครูปล่อยแสง Ep. 6 นี้ชวนมาเรียนรู้กันต่อในเรื่อง ปัญญาสามฐาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และทดลองออกแบบกิจกรรมการเรียนเรียนการสอน ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้

ครูปล่อยแสง Ep.5 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 1)

รายการครูปล่อยแสง Ep.5 เมื่อคุณครูมาทดลองเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยการออกแบบการประยุกต์ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านการทดลองกิจกรรมการใช้ละครสั้นช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ครูปล่อยแสง Ep.4 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 2)

รายการครูปล่อยแสง EP.4 ตามมาดูกันต่อกับการกล้าที่จะไม่สอน จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ร่วมเรียนรู้กันในหัวข้อ ห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องการใช้อำนาจในห้องเรียนของตนเองและการสอนวัฒนธรรมแห่งความกลัว ผ่านกิจกรรมนิ้วแห่งอำนาจให้คนหนึ่งมีอำนาจ และอีกคนต้องเคลื่อนที่ตามนิ้วของอีกคนหนึ่ง และร่วมสะท้อนถึงความย้อนแย้งในการเรียนการสอน

ครูปล่อยแสง Ep.3 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 1)

ครูปล่อยแสง EP. 3 ชวนคุณครูลองกล้าที่จะไม่สอน จากการสอนในวัฒนธรรมอำนาจนิยมสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในห้องเรียนกับพื้นที่เชิงอำนาจ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรื่องการใช้อำนาจในห้องเรียนของตนเอง

ครูปล่อยแสง Ep.2 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 2)

ครูปล่อยแสง Ep.2 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 2) ชวนมาติดตามกันต่อใน EP.2 กับการทบทวนภูมิทัศน์การเป็นครู ผ่านการให้เล่าเรื่องราวเส้นทางความเป็นมาของคุณครูและการฟังอย่างไรให้ได้ยิน และกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยง ผ่านการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนการฟังเรื่องเล่าของคู่ตนเอง สร้างหัวใจของครูเพื่อการดูแลนักเรียน ผ่านการบรรยายองค์ความรู้ และการให้ผู้เข้าร่วมค้นหาตัวตนผ่านโมเดลสัตว์ 4 ทิศ

รายการครูปล่อยแสง

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ที่จะมาตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดงพลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.1 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 1)

Ep.1 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 1)  เป็นตอนที่จะพาคุณครูทั้ง 12 คน สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครูทบทวนภูมิทัศน์การเป็นครูในฐานะมนุษย์ ผ่านเรื่องราวความเป็นมาของคุณครูและการฟังอย่างไรให้ได้ยิน

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน

หนังสือ ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน หนังสือที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม

หนังสือ รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม หนังสือที่จะชวนทุกท่านท่องไปในบทเรียน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น การก้าวข้ามอุปสรรคความขัดแย้ง ไปจนถึงการขับเคลื่อนชุมชนของพังงาภายใต้แนวคิดการนำร่วมที่รวมคน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองได้

1 3 4 5 6 7 30