รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ

 

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ โครงการผู้นำแห่งอนาคต จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

— คุณสมบัติทั่วไป —

1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา (อายุระหว่าง 25 - 35 ปี)
2) มีทักษะการเขียนงานวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
3) มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word / Excel / Power Point ได้ดี
4) มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถทำงานในวัน เสาร์ – อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
6) หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการและบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

— เอกสารประกอบการสมัคร —

1) CV พร้อมรูปถ่าย บอกเล่าประวัติ ความสนใจ ความสามารถ ค่าตอบแทนที่คาดหวัง และวันที่สามารถเริ่มงานได้
2) หลักฐานการศึกษา บทความวิจัย (ถ้ามี)
3) พร้อมตอบคำถาม ความยาวไม่เกิน 1.5 หน้า A4 “จากการที่ท่านได้ศึกษาแนวทางการทำงาน กิจกรรม และเนื้อหาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความเชื่อ แนวทางการทำงาน กิจกรรม และผลกระทบจากการดำเนินโครงการผู้นำแห่งอนาคต” (ศึกษาการทำงานได้จาก FB: โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future และ Website: www.leadershipforfuture.com )

 

— ส่งเอกสารการสมัคร เป็นไฟล์ PDF —

มาที่ collectivelff@gmail.com และ CC : thurian.ch@gmail.com สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน 02-441-5222 , 062-7024198

 

— ภาระงาน —

1) ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการ
2) ประสานงานการพัฒนาศักยภาพผู้นำเชิงพื้นที่ สนับสนุนการทำงานยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำร่วม
3) ประสานงานพัฒนาศักยภาพผู้นำการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ผู้นำการศึกษารุ่นใหม่
4) จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
5) เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
6) จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

 

— หมายเหตุ —

1) ตำแหน่งงานนี้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีภาระงานที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นครั้งคราว และต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน
2) เนื่องจากโครงการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินงานอย่างต่อเนื่องควรเริ่มงานได้ในต้นเดือนตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment