นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence)

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 (Leadership for Transcendence) โมดูลที่ 2 : นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence)

วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 
ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้จัดหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น : Leadership for Transcendence” ปีที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง การทำงานกับขอบภายในจิตใจของตนเอง บ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดภายในตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง

กิจกรรมนำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) ตลอด 3 วัน ผู้เรียนได้บ่มเพาะญาณทัศนะ (Intuitive Intelligence) โดยการฝึกฝนการฟังและเข้าถึงปัญญาภายในตนเอง ฝึกฝนการหลอมรวมปัญญาเชิงเหตุผลเข้ากับญาณทัศนะ เพื่อนำไปสู่การข้ามพ้นข้อจำกัดและการสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Vikram Bhatt ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ประเทศอินเดีย มาเป็นกระบวนกร


#โครงการผู้นำแห่งอนาคต
#LSEd
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น #Leadership #Intuitive #Intelligence

No Comments Yet.

Leave a comment