เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ (YL #5)

ผู้นำรุ่นใหม่
นำด้วยความพร้อมจากภายใน
----------------------------------

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่มีความคิดและมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคม ประกอบกับเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของคนรุ่นใหม่ว่า “หากพวกเขาได้สัมผัสกระบวนการสร้างเสริมภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงมิติการเติบโตภายในจิตใจ และบ่มเพาะวิถีแห่งสุขภาวะทางปัญญา ผ่านการมีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เปิดรับความเห็นต่าง และยกระดับการฟังอย่างลึกซึ้ง”

 

จะเป็นการ “เตรียมความพร้อมกลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมออกจากภาวะวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นกำลังหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ประเทศไทยต่อไป

โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงดำเนินการจัด “เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ (Collective Leadership for Young Active Citizen)” ขึ้นเพื่อให้เยาวชนตัวแทนจากสังคมภาคต่าง ๆ ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง พัฒนาภาวะภายในและวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยปัญญา และที่สำคัญคือการขยายเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสังคมในอนาคต

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก “คุณธนัญธร เปรมใจชื่น (น้อง)” และทีมกระบวนกรจากเซเว่น เพรสเซนส์ เป็นผู้นำกระบวนการ

 

คุณชอบทำงานแบบไหน ?
--------------------------------

หนึ่งคน...สองคน…เป็นแก๊ง…เป็นกลุ่ม…เป็นคณะ ?

“หนึ่งคน” : หนึ่งกำลัง หนึ่งความคิด

“สองคน” : สองกำลัง พึ่งพากัน สองความคิด

“หลายคน” : หลายกำลัง เสริมพลัง หลากความคิด 

กิจกรรมแรกของ “เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่” คือ การชวนผู้เข้าร่วมทุกท่านมาคิดทบทวนตัวเองว่า ชอบการทำงานแบบไหน เพราะอะไร? เพราะการทำงานแต่ละแบบก็ต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน แล้วจะดีหรือไม่ถ้าเราจะสามารถนำข้อดีของการทำงานทุกรูปแบบมารวมกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการทำงาน เกิดความหลากหลายทางความคิด ภายใต้การมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกัน

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment