“Effective Time Management” มาบริหารการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกันเถอะ

“Effective Time Management”
มาบริหารการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกันเถอะ
-------------------------------------

ต่อเนื่องจากเครื่องมือ “Man Hour” หรือ เครื่องมือสำหรับ “คำนวณเวลาในการทำงาน” เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับ “รายได้ที่ได้รับ” ว่าการทำงานของเราสร้างคุณค่าได้สอดคล้องกับรายได้หรือไม่ ? แล้ว..จำนวนชั่วโมงสัมพันธ์กับรายได้ที่เราได้รับหรือเปล่า ? 
.
“คุณเกศทิพย์ หาญณรงค์ (เกศ)” จึงนำอีกเครื่องมือหนึ่งมาชวนผู้เข้าร่วมทุกท่านทำ และเราอยากเชิญชวนให้ผู้ติดตามเพจทุกท่านได้ลองทำด้วย คือ เครื่องมือ “Effective Time Management” หรือ “เครื่องมือบริหารการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
.
เครื่องมือนี้จะชวนทุกท่านมากางตารางงาน แล้วจัดลำดับความสำคัญและความด่วนอีกครั้ง เพื่อลดทอนปริมาณงานที่เราต้องทำ แล้วมีเวลาไปทำงานที่สำคัญให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
------------------------------------------

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 3
.
หัวข้อ "การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Preparing Team for Transition)"
.
1 – 3 มีนาคม 2561

 

No Comments Yet.

Leave a comment