สรุปงานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน Annual Symposium and Reflection วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดจากการทํางานมาอย่างต่อเนื่องของโครงการผู้นําแห่งอนาคตที่ได้สังเคราะห์บทเรียนสําคัญพบว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้า แต่ถ่ายทอดปลูกฝังและสืบสานไปในคนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรเพราะการสอนศีลธรรม หน้าที่พลเมืองในรูปแบบและวิธีการสื่อสารแบบเดิมๆ อาจไม่ค่อยสอดคล้องกับจริตของคนรุ่นใหม่อีกต่อไป การเชื่อมต่อประสบการณ์ การรับฟังกันและกันระหว่างคนรุ่นต่างๆ จึงเป็นโจทย์สําคัญ เป็นเรื่องของปฏิบัติการบางอย่างในสังคมร่วมกัน