Annual Reflection 2015: เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต จัดขึ้นทุกช่วงปลายปี เพื่อให้เครือข่ายต่างๆ ของโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CL รุ่นต่างๆ เวทีสื่อรุ่นใหม่ดวงตาใหม่ หรือเวที Social Facilitator ฯลฯ ได้มาพอปะทำความรู้จักกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายพูดคุยสนทนาและใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานที่ได้ประสบมาในรอบปีเพื่อทำให้เห็นมุมมองหลากหลายที่อาจสะท้อนไปถึงงานที่ทำอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประชา หุตานุวัตร และณัฐฬส วังวิญญู ร่วมเป็นกระบวนกรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่ม

ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Download PDF