ประกาศรายชื่อครูแกนนำรุ่น 3: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

ก่อการครู ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจกับโครงการฯ และขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงไปกับคุณครูที่ต้องการเติมไฟให้ตนเอง และอยากจุดประกายไฟการเรียนรู้ให้ผู้อื่นต่อไปจำนวน 130 ท่านที่ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูแกนนำ รุ่น 3
โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ – สกุล โรงเรียน / องค์กรที่สังกัด
1 นางสาว กรรณจนา แช่มสา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
2 นาย กฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
3 นางสาว กัทลี ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา “ชูสินอุปถัมภ์”
4 นาย กันตพัฒน์ ภูชาดา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
5 นางสาว กัลยกร มะยมหิน ชมรมเห็นธรรม ก่อนทุกข์
6 นางสาว กิ่งดาว มณีโชติ โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์
7 นางสาว กิติยา ทองแกมนาก โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
8 นาง กีระติกาญน์ มาอยู่วัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
9 นาย เกตุม สระบุรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 นาย เกียรติภพ เดโช โรงเรียนชุมชนบึงบา
11 นาง จันทร์จิรา สาแก้ว โรงเรียนบ้านไกลเสนียด
12 นางสาว จันทรี แซมทอง โรงเรียนราชบพิธ
13 นาง จิตรามาศ คำดีบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
14 นาง จิราพร วังบอน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว
15 นางสาว ชนรดี โรจนศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์
16 นาง ชนิสรา อริยะดชช์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
17 นาย ชลนที เสือด้วง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
18 นาง ชลาธร ดวงประทุม โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
19 นางสาว ช่อทิพย์ นิมิตรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20 นาย ชัชวาล ใหม่หะลา โรงเรียนบ้านเจียรดับ
21 นางสาว ซารีนา อุศมา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
22 นางสาว ฐาปนี บูชา โรงเรียนลำปลายมาศ
23 นาง ฐิติพร เผือกพิบูลย์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา
24 นาย ณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
25 นาย ณัฎฐชนม์ กองมา โรงเรียนพิชัย
26 นางสาว ณัฎฐา วิจารณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
27 นางสาว ณัฏยา เทศลำลึก โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
28 นางสาว ณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ
29 นาง ณัฐมน งามเงินวรรณ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
30 นาย ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
31 นางสาว ณิชวรรณ จันอ้น โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
32 นางสาว ณิปุณมา ล้อมไร่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
33 นางสาว ดลจิตร ไพณุจิตร โรงเรียนบ้านบางเหียน
34 นางสาว ดลณพร โพธิ์สิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
35 นางสาว ดุจเดือน ศักดิ์วงศ์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
36 นาย ทวิช ลักษณ์สง่า โรงเรียนราชินีบูรณะ
37 นางสาว ทวิณา ไชยยงยศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
38 นางสาว ทวีทิพย์ ตันตินิมิตรกุล โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
39 นาย ธนพล งอกโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
40 นาย ธนภัทร บุญศรีวงษ์ โรงเรียนสารวิทยา
41 นาย ธนาคาร มะลิทอง โรงเรียนสุจิปุลิ
42 นาง ธนาพร ชูเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
43 นางสาว ธัญญรัศท์ สุภษร โรงเรียนร่องคำ
44 นางสาว ธิติมาศ สุขประเสริฐชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
45 นาง ธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
46 นาย ธีรยุทธ บัวทอง โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
47 นาย นนกร มังคละศิริ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
48 นาย นวัช ปานสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
49 นางสาว นารถชนก ศรีโท โรงเรียนปลูกปัญญา
50 นางสาว นิตยา เครือสุวรรณ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
51 นาย นิพัฒน์ ชะเอม โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
52 นางสาว นิภารัตน์ ฟักเจริญ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
53 นางสาว นิรมาน ชนะโรจน์ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
54 นางสาว นิสารัตน์ รอดปรุง โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
55 นางสาว นูรฮาฟีซา มะแซ โรงเรียนบ้านจะแนะ
56 นางสาว บุซิตา เปรื่องเวช โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
57 นางสาว ปณิดา ทองเต็ม โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
58 นางสาว ปณิสา สถาพร โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
59 นางสาว ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ โรงเรียนสตรีพัทลุง
60 นาย ปริญญา ธรรมชาติ โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
61 นาย ปรีชา ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา
62 นางสาว ปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
63 นางสาว ปาจรีย์ เชาวดี โรงเรียนบ้านเกษมสุข
64 นาง ปิยะมาศ น้อยก่ำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
65 นางสาว ไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ โรงเรียนชุมแพวิทยายน
66 นาย พงศธร ฉาบกังวาล โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
67 นางสาว พรธีรา การเกษม โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
68 นาย พรภวิษย์ นันทชับวาลย์กุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
69 นางสาว พรรณปพร จรูญจิตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
70 นางสาว พรรัตนา ชนะแสบง โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
71 นางสาว พัชชไพลิน บัวทิพย์ โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
72 นางสาว พัชรินทร์ วงศ์ชมภู โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
73 นางสาว พัฒน์นรี รักษา โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
74 นาง พาอียะ กะละ โรงเรียนบ้านบือเล็ง
75 นางสาว พิมพ์พร ก้อนคำ โรงเรียนเดชอุดม
76 นางสาว พิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
77 นาย พิษณุ ศรีกระกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
78 นางสาว แพรวพรรณ สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์
79 นางสาว ฟิรร์ดาวส์ เสมสรร โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
80 นาย ภณเอก ภัชรวาณิชสกุล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
81 นาย ภรัญญู เพ็งธีรภัทร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
82 นางสาว ภัทร์นิภา แซ่อึ้ง โรงเรียนสุจิปุลิ
83 นาง ภัสรัญ สระทองนวล โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
84 นาย ภาธรณ์ สิรวรรธกุล โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
85 นาย ภูวดล วิริยะ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
86 นาย มลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร
87 นาง มาราศรี มีโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
88 นางสาว มุกดาวรรณ ไชโยธา โรงเรียนอำนาจเจริญ
89 นางสาว เมธินี เฮงประเสริฐ โรงเรียนอำนวยวิทย์
90 นาย เมธี รัษฎานุกูล โรงเรียนสารวิทยา
91 นาย ยชญ์ธเนศ อัปทัง โรงเรียนร่มเกล้า
92 นาย ยศริน ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนดรุณพัฒน์
93 นาง ยุภาพร พรมวารี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
94 นาย รณกร พึ่งสำโรง โรงเรียนปลูกปัญญา
95 นางสาว รติกร มณีฉาย โรงเรียนวัดบ่อมะปริง
96 นาง รมย์รวินทร์ ติณณ์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
97 นาง รัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ
98 นางสาว รัฐสิริ ตรุณจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
99 นาง ริสา ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
100 นาย วชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
101 นางสาว วราพร ศรีบัว โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
102 นาย วัชรพงษ์ คู่วัจนกุล โรงเรียนทอสี
103 นางสาว วันดี พุทธคุณรักษา โรงเรียนราชินีบูรณะ
104 นางสาว วันทนีย์ ทองเหลือง โรงเรียนอำนาจเจริญ
105 นาย วิจินต์ รวมฉิมพลี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1
(โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม)
106 นาย วิชัย พ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
107 นาย วิทวัส กันแจ่ม โรงเรียนวรราชวิทยา
108 นางสาว วิภาวี ทะนานทอง โรงเรียนลำปลายมาศ
109 นาย วิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
110 นาย วุฒินันท์ สมคะเณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
111 นาย วุฒิพงษ์ แดนช่างคำ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
112 นางสาว แวนูรีซา แวจิ โรงเรียนบ้านจะแนะ
113 นาย ศรายุทธ ชาญนคร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
114 นางสาว ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
115 นางสาว ศุภิสรา แต้เจริญ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
116 นาง สมร สุขถาวร โรงเรียนบ้านเจียรดับ
117 นางสาว สาวิกา สวนยศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
118 นาย สิริวัฒน์ หนองน้ำ โรงเรียนสว่างแดนดิน
119 นางสาว สุดคนึง นาสา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
120 นาง สุดา เส็นสมมาตร โรงเรียนบ้านไร่
121 นางสาว สุมัตษา ชุมมา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
122 นาย อนวัช นันทะเสน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
123 นาย อนุชา ปาคา โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง
124 นาย อภิชัย ทับไทร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ
125 นางสาว อรทัย เสนาธรรม โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
126 นาง อรอุมา คงกลิ่น โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
127 นางสาว อังคณา ชาญช่างเหล็ก โรงเรียนสุจิปุลิ
128 นางสาว อารีย์ นาคนางรอง โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
129 นางสาว อำภา บุญมาก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
130 นาง อุบล ชมภูบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

ขอให้คุณครูแกนนำรุ่น 3 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินประกันการเข้าร่วมจำนวน 3,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นี้ (รายละเอียดและเลขที่บัญชี จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล กรุณาเช็คอีเมลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตอนสมัคร) เมื่อชำระเงินประกันการเข้าร่วมแล้ว ทางโครงการฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ และแบบตอบรับเข้าร่วมโมดูล 1 ให้ต่อไปค่ะ

เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครที่สมัครเข้ามามีจำนวนมากแต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกให้ผู้สมัครบางท่านที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในประกาศนี้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วม ก่อการครูรุ่น 4 สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ทางอีเมล์ (กรุณาเช็คอีเมลของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตอนสมัคร) และในปีถัดไปท่านสามารถแจ้งความจำนงยืนยันการเข้าร่วมโครงการก่อการครูรุ่น 4 มายังทีมงานได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครซ้ำ

หมายเหตุ 

  1. หากครูแกนนำรุ่น 3 ไม่สามารถเข้าร่วมโมดูล 1 ได้ (หลังจากชำระเงินประกันแล้ว) ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโมดูล 2 – 4 และไม่คืนเงินประกัน 3,000 บาท
  2. ครูแกนนำจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน ครบทุกโมดูล ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง และจะได้รับเงินประกันการเข้าร่วมคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
  3. ไม่มีค่าเดินทางสนับสนุนตลอดการจัดอบรม
  4. โมดูลที่ 2 วิชาเลือกเสรีและตลาดวิชา  โครงการไม่มีการดูแลค่าห้องพักสำหรับครูแกนนำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ผู้ประสานงานโครงการ: คุณจิตตมาศ (ออม) โทร 094-6852793
อีเมล: project.lsed@lsed.tu.ac.th
Facebook: ก่อการครู