ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3

เวทีสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคมเกิด จากความร่วมมือระหว่างโครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารและจิตวิทยา (MPI) โดยเชิญผู้นำจากสองภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพราะในโลกปัจจุบัน ผู้นำแห่งอนาคตจำต้องเรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรู้จักตัวเองเวทีสัมมนาดังกล่าวจึงจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้คนจากหลายๆ ฝ่ายได้มารู้จักและเรียนรู้จากกัน เพราะเชื่อว่าจะเป็นเงื่อนไข เป็นบริบทสำคัญของการพัฒนาตัวเองและบ้านเมือง

ดาวน์โหลดที่นี่  , ,