คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน: ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก

การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก” วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

การนำเสนอโครงการ “ภาวะผู้นำในภูมิปัญญาตะวันออก”

บทความที่ 1เรื่อง “การสร้างพลังแห่งตนในปัจเจกชน : ภาวะผู้นำในปรัชญาสำนักเต๋า” โดย ผศ.ดร. ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่

2 เรื่อง “กุศโลบายของผู้นำในปรัชญาหานเฟยจื่อ” โดย รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความที่ 3 เรื่อง “ครอบครัว รัฐ สายลม ดาวเหนือ : ภาวะผู้นำในปรัชญาขงจื่อ” โดย ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความที่ 4 เรื่อง “การท้าทายและการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากวัฒนธรรม : ภาวะผู้นำของพระพุทธเจ้า” โดย ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ตั้งข้อสังเกตบทความ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล คุณภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

การนำเสนอโครงการ“ผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง” โดย คุณศรินพร พุ่มมณี และทีมงาน นักพัฒนาชุมชนเมือง

การนำเสนอโครงการ “วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้วยภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ” โดย ผศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ และทีมงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล ผู้ตั้งข้อสังเกตบทความ รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

เปิดซักถามและอภิปรายทั่วไป ๐การสังเคราะห์เพื่อมองไปข้างหน้าและกล่าวปิดงาน โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข รองผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์