ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560 จำนวน 1,000 เล่ม ราคา 120 บาท จำนวน 152 หน้า
บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ ผู้วาดภาพประกอบ อรทัย กุศลรุ่งรัตน์ พิสูจน์อักษร อมรรัตน์ เกรียงขจร แบบปก อัครา เมธาสุข รูปเล่ม บุศรินทร์ อังศกุลชัย

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา ได้ทำการพัฒนาและเผยแผ่องค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานได้รวบรวม สะสม ผสมผสาน และกลั่นองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในแง่ของคลังความรู้ และในแง่ของการถอดบทเรียนการทำงาน ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ หมวดที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ รายงาน “ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต” ซึ่งเป็นการทบทวนและถอดบทเรียนกิจกรรมของโครงการโดยหยิบยกประเด็นที่มีความสำคัญลุ่มลึกจากกิจกรรม และข้อคุณสมบัติต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็นแก่นสารในการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมาอภิปรายและสำรวจว่า โครงการได้ใช้กระบวนการอะไรบ้างในการสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้น พร้อมกับการยกตัวอย่างกิจกรรมและเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมว่ากิจกรรมเหล่านี้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง

View Fullscreen
Download PDF