รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ
โครงการผู้นำแห่งอนาคต

จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

 

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมโครงการผู้นำแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา

 คุณสมบัติทั่วไป

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 2. มีทักษะการเขียนวิชาการ จัดการโครงการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
 3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี
 4. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 5. มีความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. CV พร้อมรูปถ่าย บอกเล่าประวัติ ความสนใจ ความสามารถ ค่าตอบแทนที่คาดหวัง และวันที่สามารถเริ่มงานได้
 2. หลักฐานการศึกษา บทความวิจัย (ถ้ามี) หรือ
 3. พร้อมตอบคำถาม จากการที่ท่านได้ศึกษา แนวทางการทำงาน กิจกรรม และเนื้อหาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความเชื่อ แนวทางการทำงาน กิจกรรม และ ผลกระทบจากการดำเนินโครงการผู้นำแห่งอนาคต(ไม่เกิน 1.5 หน้า A4)

ส่งเอกสารการสมัคร เป็นไฟล์ PDF  มาที่  collectivelff@gmail.com  และ CC : ck.paranee@gmail.com สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน  02-441-5222 , 0837876051

ภาระงาน

 1. ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการ
 2. ประสานงานการจัดการความรู้บนดิจิตอลแพลตฟอร์ม การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกนรรมการเรียนรู้ และการติดตามประเมินผลโครงการ
 3. จัดทำรายงานและประสานงานติดตามผลการดำเนินงาน 3 เดือน 6 เดือน และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการ
 4. จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
 5. เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
 6. จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

หมายเหตุ 

 • ตำแหน่งงานนี้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีภาระงานที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นครั้งคราว  และต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน
 • เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินการโครงการ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สัญญาปีต่อปี จะเริ่มสัญญาเดือนสิงหาคม 2561

การประกาศรับสมัครงาน

 1. ประกาศผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของโครงการ
 2. จัดส่งที่เมล ภายในวันที่ 6 ก.ค.61
 3. พิจารณาภายใน 13 ก.ค.61 และประกาศผล 16 ก.ค.61 (เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

No Comments Yet.

Leave a comment