จิตวิทยาเชิงบวก สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จิตวิทยาเชิงบวกสู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา

จะดีไหมถ้าครูมีเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น ออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ รวมไปถึงการสร้างและขยายพื้นที่การทำงานร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชา “จิตวิทยาเชิงบวก…สู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา” เป็นหนึ่งใน 10 วิชา จากตลาดวิชาของก่อการครูปี 2 ที่ร่วมกับ Life Education (Thailand) นำโดยนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ (สมิต) นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ แซ่อึ้ง (จูลี่) และทีมงาน ออกแบบการอบรมที่ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับ “ครู” ทั้งในระดับ “วิธีคิด (Mindset)” และ “ทักษะ (Skills)” ในการทำงานเพื่อนำไปสู่การจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการเชิงบวก และการสร้างและขยายพื้นที่การทำงานร่วมกับครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมเรียนรู้ได้ในเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62

เปิดรับทั้งครูในโครงการก่อการครูและบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน

สิ้นสุดการรับสมัคร: วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

จิตวิทยาเชิงบวกสู่การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษา เป็นวิชาที่จะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานกับวัยรุ่น และครอบครัวด้วยกระบวนการเชิงบวก ซึ่งจะช่วยให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎี เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Applied Positive Psychology) ในการทำงานกับวัยรุ่นตามแนวทางวิชาชีวิต และบทเรียนในต่างประเทศ

มองเห็นจุดแข็งเชิงบวก (character strengths) ของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักและเข้าใจการใช้อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) 10 แบบ ที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในห้องเรียน

ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อการเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment) เพื่อดึงพลังครอบครัวเข้ามาเป็นต้นทุนในการสนับสนุน well being ของผู้เรียน

เกิดทักษะการนำกระบวนการเสริมพลังครอบครัว (Family Empowerment) และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับการเรียนรู้ของนักเรียน (Family Engagement in Education) เสริมศักยภาพให้ครู เกิดวิธีคิด (Mindset) และทักษะ (Skills) ในการทำงานกับวัยรุ่นเชิงบวก

แล้ววิชานี้จะทำให้ครูมองเด็กไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 

 , , , ,