ทำเนียบ PLC Education Roundtable ครั้งที่ 2 (9-10 มิ.ย. 62)

วัทธิกร ธนกิจกร
ศริณพรรณ ธารณธรรม
จักริน บูรณะนิตย์
วสุ สมอไทย
อัฐ คงสงค์
กิตติพงษ์ หาญเจริญ
ชลิพา ดุลยากร
ณัฐพงษ์ ประวิทย์สกุล
ธเนศ ศิรินุมาศ
นิธิ จันทรธนู
บัลลพ ขำเจริญ
ปัณฑ์ฎาริณ ศรีจันทร
ปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
วรรณิกา ถิรชาดา
วรวัส สบายใจ
ศราวุธ จอมนำ
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์
สุรเชษฐ์ ตรรกโชติ
กันตพงศ์ คงหอม
จงจิต รื่นภาคทรัพย์
จักรพงศ์ เทพศิริ
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
ณัฐพงศ์ อนุสนธิ์
นลินรัตน์ อินต๊ะพันธ์
มญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุล
วริศรา ถวิลรักษ์
วรีย์ สืบสมุท
ศิริพร ทุมสิงห์
ศุภรัตน์ ม่วงทอง
สราวุฒิ พลตื้อ
สัญญา มัครินทร์
สุรัสวดี นาคะวะรัง
อนุสรณ์ นิลโฉม
อุซมา ดารามั่น