หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

หลักสูตรภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม (Leadership for Transcendence) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้าใจในภาวะการนำที่มีอยู่ในตนเองและจิตวิญญาณของตนเองอย่างลึกซึ้ง สามารถปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาอย่างเต็มที่ โดยมี Mr. Vikram Bhatt ผู้เชี่ยวชาญด้านการโคชและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร  Leadership that Works ในประเทศอินเดียเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือภาคีเครือข่ายและบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและองค์กร

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  4 โมดูล

  1. ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ (Edge Walking Leadership) 
  2. ปัญญาญาณทัศนะ (Intuitive Intelligence) 
  3. การทำงานกับเป้าประสงค์ของชีวิต (Soul Purpose)
  4. ภาวะการนำที่เชื่อมโยง (Connected Leadership)