สรุปการอบรมโมดูลที่ 4 ครั้งที่ 1 ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 

โมดูลที่ 4ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Connected Leadership)

โครงการผู้นำแห่งอนาคตดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 วัตถุประสงค์คือส่งเสริมเรื่องการผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากโครงการเชื่อว่าการทำให้ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง ต้องอาศัยภาวะการนำร่วม (Collective) มีจริยธรรม (Ethical) และเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformation) จึงให้ความสำคัญกับการย้อนกลับมาดูตัวเองและเปลี่ยนตัวเอง เป็นที่มาของการทำงานร่วมกับองค์กร Leadership That Works ของประเทศอินเดีย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาวะการนำในมิติต่างๆ เป็นซีรีส์ 4  ครั้ง

ครั้งแรกคือ Edge Walking การเดินบนขอบ ครั้งที่สองคือ Intuitive Leadership ผู้นำที่ใช้ญาณทัศนะ ครั้งที่สามคือ Soul Purpose การค้นพบเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ และครั้งที่สี่คือ Connected Leadership หรือผู้นำที่เชื่อมโยง ซึ่งถูกออกแบบและจัดเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรก เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ผู้นำจะเชื่อมโยงกับส่งผลต่อผู้คนและงานในระดับพลังงานและพลังความสั่นสะเทือน

กระบวนกรเริ่มเวทีด้วยการวาดภาพผู้วิพากษ์ภายในที่คอยสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเรียนรู้ออกมาและวางไว้ก่อน วาดผู้เรียนรู้ในตัวเองให้ออกมาทำงาน และวาดความคาดหวังในการนำไปใช้กับพื้นที่รูปธรรมเพื่อให้พลังงานจากการเรียนรู้เชื่อมโยงกับบริบทจริง

ก่อนจะให้คำจำกัดความของผู้นำที่เชื่อมโยงว่า

1. มีความสอดคล้องร้อยเรียงระหว่างศีรษะ (สติปัญญา ตรรกะ จินตนาการ) หัวใจ (ความรู้สึก ความสัมพันธ์) กึ๋น (สัญชาตญาณ) และความเชื่อมโยงของแขนและขา (การลงมือทำ)

2. ทำหน้าที่เชื่อมโยงพลังงานที่เชื่อมต่อกันระหว่างแม่ธรณีกับจักรวาลเข้าด้วยกัน

3.มีความสอดคล้องกันระหว่างเป้าประสงค์กับความต้องการ เปลี่ยนเป็นการกระทำจนเกิดผลลัพธ์

4.ทำให้เกิดความเป็นชุมชนขึ้น และทำให้แต่ละชีวิตที่ทำงานด้วยเกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการขยายชุมชนออกไปอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมต่อไป เป็นการหลอมรวมความหมายของผู้นำที่เชื่อมโยงผ่านฐานกาย ก่อนจะกล่าวถึงรูปแบบของพลังงานความสั่นสะเทือนที่มีอยู่ในธรรมชาติและทุกสิ่งรอบๆ ตัวที่ผู้นำต้องเข้าใจ ซึ่งมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ

1. Power over / under อำนาจเหนือและอำนาจเบื้องล่าง เป็นพลังงานของการปฏิเสธ ควบคุมคนอื่นๆ

2.อำนาจลบ Power negative พลังของความรู้สึกกลัวจากการสร้างบาดแผลให้กันและกัน

3. Power with อำนาจร่วม พลังงานความรักต่อแผ่นดิน ธรรมชาติ เพื่อนมนุษย์ เป็นพลังงานที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วปลดปล่อยความเจ็บปวด

4. Power out พลังเผยออก พลังงานแห่งการรับใช้ต่อ ส่งต่อ เราเป็นแค่ท่อให้พลังงานหรือปัญญาบางอย่างทำงานผ่านตัวเรา

วันที่สอง

การเป็นผู้นำที่เชื่อมโยงจะต้องรู้จัก เกี่ยวข้อง หรือสัมผัสพลังงานที่จะเชื่อมโยงผืนดิน จักรวาล แม่ธรณี เป้าประสงค์ หรือชุมชน5  แบบ พลังงานแรกคือ Equanimity คือพลังงานในการดำรงอยู่ตรงนั้น ณ ปัจจุบันขณะ รับรู้และไม่ยึดติด เข้าไปสัมผัสความรู้สึกและถอยห่างออกมาได้ ไม่ถูกความรู้สึกจับกุม

ต่อด้วยให้แต่ละคนทบทวนชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ความรัก การงาน ครอบครัว เลือกมาไม่เกิน 5 ด้าน ทบทวนว่าพลังความสั่นสะเทือน 4 ระดับที่ได้เรียนรู้ไปจะแสดงตัวออกมาเป็นรูปแบบใดในชีวิตด้าน ๆ ต่างที่แต่ละคนเลือกจนครบทุกด้าน จัดกลุ่มว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ก่อนให้ให้แบ่งปันในกลุ่มย่อยและวงใหญ่ตามลำดับ แล้วกระบวนกรจึงสรุปเพิ่มเติมว่า ในระดับล่างสุด Equanimity จะปรากฏในลักษณะของความเจ็บปวดหรือโหยหาบางอย่างเพื่อจะเติมเต็ม ระดับของความกลัว Equanimity จะปรากฏในลักษณะของการยอมรับตัวเองและผู้อื่นที่จะเปราะบาง ยอมรับความกลัว ไม่เดินหนีความเจ็บปวด แต่เข้าไปหาเหมือนพบเพื่อนเก่า ระดับความสั่นสะเทือนของความรัก Equanimity แสดงออกโดยการเข้าอกเข้าใจ เป็นการให้และรับ เป็นระดับของการแบ่งปันด้วยความเท่าเทียม ส่วนระดับความถี่สูงสุด Equanimity แต่ละคนเป็นแค่ช่องทางผ่านของบางสิ่งที่เหนือกว่า และรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว

ก่อนจะจับกลุ่มสามคนทำแบบฝึกทำแผนภาพพลังความสั่นสะเทือนของผู้เข้าร่วมแต่ละคน และทำความเข้าใจพลังงานถัดไป คือ พลังงานของความสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นพลังที่เกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิด การสร้าง พลังของการบ่มเพาะ เพาะปลูก (Gardening) เป็นพลังงานของการโอบอุ้มดูแลคอยเลี้ยงดูให้เติบโตและอยู่ในโลกของความจริงได้ พลังที่เกี่ยวกับอนาคต (Moving Towards / Future / Potential) การมองเห็นศักยภาพแล้วนำไปใช้ต่อในอนาคตได้ และพลังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีต (Harvesting / The Past) เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีต ทำงานเกี่ยวกับบาดแผลของตัวเองที่เกิดไปแล้ว ต่อด้วยการแบบฝึกหัดการทำงานกับพลังงาน 5 แบบและคลื่นความสั่นสะเทือน 4 ระดับทีละพลังงาน แล้วแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในวงย่อยและวงใหญ่ตามลำดับ ต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงวันที่สาม

ก่อนที่กิจกรรมสุดท้าย กระบวนให้แต่ละคนวาดภาพกรณีที่ต้องการจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทดลองใช้งาน โดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ ความต้องการ การกระทำและผลลัพธ์ แล้วใช้พลังงาน 5 แบบ คือ Equanimity, Gardening, Creativity, Harvesting และ Future จะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของภาพ ก่อนจะจับกลุ่มแบ่งปันและแลกเปลี่ยนในวงใหญ่

แล้วจึงปิดวงร่วมกัน

 

วันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 201

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ

โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์