เวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำร่วมระดับภูมิภาค (CL) ปีที่ 2 โซน 1 ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง)

กนกวรรณ ยาบ้านแป้ง
สุวัฒนา กลิ่นศรีสุข
วรรณิศา สำราญสลุง
บัญชา บัณฑิต
มณีนุช ประเสริฐถาวรศิริ
พิมพ์วิภา ชำนาญจันทร์
พงศ์ศิริ รัตนโฆสิต
ฌณาธิปว์ ศิริภัคกุลวัฒน์
ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์
คชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู
กุลธิดา ด่านหนา
วรรณา จารุสมบูรณ์
อรสา กงตาล
พิศมัย มะลิลา
สุชาดา พิมพ์ศรี
สุกัญญา อัตถาชน
ธนกฤษ สุตโต
ธรรมรัฐ มูลสาร
นุชนารถ บุญคง
ชาฟิว มาเยอะ
สุวรีย์ กิจพัฒนอนันต์
วุฒิไกร ผาทอง
พิชญานันท์ คู่วัจนกุล
เนาวรัตน์ คู่วัจนกุล
บุญยพร มกรานุรักษ์
ฐิติมน คงประสานกาล
พิชัย เอื้อมธุรพจน์
กัญญาวีร์ อ่อนสลุง
ประทีป อ่อนสลุง
พยอม อ่อนสลุง
ยอดข้าว ชวดสลุง
รัตติกาล ตั้งสลุง
ศศิวิมล สีทับทิม
อารีรัตน์ มั่นสลุง
อุทัย อ่อนสลุง