เวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำร่วมระดับภูมิภาค (CL) ปีที่ 2 โซน 2 ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)

ไมตรี จงไกรจักร์
คันธารัตน์ เข็มทอง
ดวงใจ นันทวงศ์
อภิศักดิ์ ทัศนี
สมพล ดีเยาะห์
สายัญ ทองศรี
วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ
คนคีตา พรหมสุวรรณ
กุลธวัช เจริญผล
วัลลภ หมัดโส๊ะ
ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์
มูนิร ใจดี
อัญชลี ทองคง
นันทิยา ทองเล็ก
ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
นิภา เบ็นหมาน
ฝาหรีดะห์ มุเส็มสะเดา
กอเส็ม ดาอี
พรรณิภา โสตถิพันธุ์
รวีวรรณ แสงจันทร์
ยูโสบ ชิดเอื้อ
เจ๊ะกาก กองข้าวเรียบ
ปราโมทย์ ยกคง
ชัชวาล วิริยพาณิชย์
ชัยประษิต ใจเฉื่อย
ดิลก ปานทะเล
นิพนธ์ ทอดทิ้ง
สมเชาว์ สุคนธรส
กัลยา โสภารัตน์
รุ่งนภา เนียมรินทร์
อุษา จิตตกาญจน์
จตุถพร ช่างเหล็ก
ศักดิ์ แคล่วคล่อง
สุริยน หมิเหม
ศิรินทรา ปริมานนท์
ภาวนา มณี
ธยานี จันทร์หอม
จิตรา เทพบุตร
อรษา โภคบุตร
ชนัยพรรณ ทอดทิ้ง
อธิต ตรีเลิศสมุทร
เกียรติศักดิ์ สร้อยสน
อารีย์ มูลสาร
ชาตรี มูลสาร