ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง เรื่องเล่าจากชุมชน ครั้งที่ 2/2562

พรรณิภา โสตถิพันธุ์
ธยานี จันทร์หอม
กาญจนา สังสัน
ชนัยพรรณ ทอดทิ้ง
ภาวนา มณี
อารีย์ มูลสาร
ชาตรี มูลสาร
คนึงนิตย์ ขันธรรม
โกสินทร์ สังสัน
ศักดา พรรณรังษี
สมพงษ์ มุขแก้ว
เสาวรัตน์
ไมตรี จงไกรจักร์
ณับปราณ เตียวสกุล
คนคีตา พรหมสุวรรณ
กุลธวัช เจริญผล
กมลธรรม กาญจนัมพะ
ศราวุธ แก้วบุตร
มารีหย๊ะ
พาซีย๊ะ ซีแต
นิภา เบ็นหมาน
สมเกียรติ สายสุด
กสิณทิพย์ หมัดโส๊ะ
สุรศักดิ์ หมัดหร๊ะ
ดวงฤดี สุริยันยงค์
อัญชลี ทองคง
อภิศักดิ์ ทัศนี
ศุภวรรณ ชนะสงคราม
มนตกานต์ เพ็ชรฤทธิ์